奢搦迦 ( 奢xa 搦nạch 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)舊云商那Sāna,麻類,可以作衣。七種衣之一。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 舊cựu 云vân 商thương 那na Sāna , 麻ma 類loại , 可khả 以dĩ 作tác 衣y 。 七thất 種chủng 衣y 之chi 一nhất 。