捨家棄欲 ( 捨xả 家gia 棄khí 欲dục )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)出家沙門之行法也。即離妻子眷屬之愛著五欲之色味,而出家發心也。無量壽經下曰:「其上輩者,捨家棄欲,而作沙門。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 出xuất 家gia 沙Sa 門Môn 之chi 行hành 法pháp 也dã 。 即tức 離ly 妻thê 子tử 眷quyến 屬thuộc 。 之chi 愛ái 著trước 五ngũ 欲dục 之chi 色sắc 味vị , 而nhi 出xuất 家gia 發phát 心tâm 也dã 。 無vô 量lượng 壽thọ 經kinh 下hạ 曰viết 其kỳ 上thượng 輩bối 者giả 。 捨xả 家gia 棄khí 欲dục 。 而nhi 作tác 沙Sa 門Môn 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email