奢耶尼 ( 奢xa 耶da 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)Bhojaniya,食名。見半者蒲饍尼條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) Bhojaniya , 食thực 名danh 。 見kiến 半bán 者giả 蒲bồ 饍thiện 尼ni 條điều 。