Vô Trước Văn Hỉ

Từ Điển Đạo Uyển

無著文喜; C: wúzhù wénxǐ; J: mujaku bun ‘eki; hoặc Hàng Châu Văn Hỉ, Long Tuyền Văn Hỉ; 821-900;
Thiền sư Trung Quốc, thuộc tông Quy Ngưỡng. Sư nối pháp Ngưỡng Sơn Huệ Tịch.
Lúc nhỏ, Sư vân du khắp nơi, có dịp yết kiến Văn-thù Bồ Tát tại Ngũ Ðài sơn và sự việc này được biên soạn lại thành một Công án nổi tiếng trong Bích nham lục (35).