Vĩnh Gia chứng đạo ca

Từ điển Đạo Uyển


永嘉證道歌; C: yŏngjiā zhèngdào gē; J: yōka shōdō ka; 1 quyển, tác phẩm của Vĩnh Gia Huyền Giác, có sự liên hệ rất mật thiết về văn phong và nội dung với kinh Viên Giác.