韋陀羅 ( 韋vi 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)Vetāla,又云毘陀羅。見毘陀羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) Vetāla , 又hựu 云vân 毘tỳ 陀đà 羅la 。 見kiến 毘tỳ 陀đà 羅la 條điều 。