文殊師利 ( 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)舊稱文殊尸利。新稱曼殊室利。菩薩名,略云文殊。見文殊條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 舊cựu 稱xưng 文Văn 殊Thù 尸thi 利lợi 。 新tân 稱xưng 曼Mạn 殊Thù 室Thất 利Lợi 。 菩Bồ 薩Tát 名danh , 略lược 云vân 文Văn 殊Thù 。 見kiến 文Văn 殊Thù 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email