雲居羅漢 ( 雲vân 居cư 羅La 漢Hán )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)居於雲上之羅漢,形容遠超脫於俗界者。碧巖十一則著語曰:「也是雲居羅漢。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 居cư 於ư 雲vân 上thượng 之chi 羅La 漢Hán 形hình 容dung 遠viễn 超siêu 脫thoát 於ư 俗tục 界giới 者giả 。 碧bích 巖nham 十thập 一nhất 則tắc 著trước 語ngữ 曰viết : 「 也dã 是thị 雲vân 居cư 羅La 漢Hán 。 」 。