威儀師 ( 威uy 儀nghi 師sư )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (職位)授戒時三師七證中有教授師,為指示授戒者以坐作進退之威儀者,此教授師,又云威儀師。行事鈔上三曰:「單白差威儀師。」自此一般法會指揮眾僧儀式作法之僧,名為威儀師。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 職chức 位vị ) 授thọ 戒giới 時thời 三tam 師sư 七thất 證chứng 中trung 有hữu 教giáo 授thọ 師sư , 為vi 指chỉ 示thị 授thọ 戒giới 者giả 以dĩ 坐tọa 作tác 進tiến 退thoái 之chi 威uy 儀nghi 者giả , 此thử 教giáo 授thọ 師sư , 又hựu 云vân 威uy 儀nghi 師sư 。 行hành 事sự 鈔sao 上thượng 三tam 曰viết : 「 單đơn 白bạch 差sai 威uy 儀nghi 師sư 。 」 自tự 此thử 一nhất 般ban 法Pháp 會hội 指chỉ 揮huy 眾chúng 僧Tăng 儀nghi 式thức 作tác 法pháp 之chi 僧Tăng , 名danh 為vi 威uy 儀nghi 師sư 。