U-đi-Li-Pa

Từ Điển Đạo Uyển

S: udhilipa; “Người chim”;
Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, có lẽ sống trong thế kỉ thứ 9 hoặc 11.


H 71: U-đi-li-pa (udhilipa) đang hoà mình vào không gian.
Ông thuộc giòng dõi vương tước, sống sung sướng trong cung điện xa hoa. Ngày nọ, ông thấy một con chim bay trên trời bỗng nhiên phát ý nguyện muốn bay được như chim. Lần nọ, vị Ma-ha Tất-đạt Thánh Thiên đến khất thực, ông cúng dường hậu hỉ rồi quì lạy xin học phép biết bay. Thánh Thiên cho ông nhập môn một Tan-tra đặc biệt, bảo ông phải đi đến 24 thánh địa, tìm kiếm 24 thuốc quý của 24 vị Không hành nữ (s: catuṣpīṭha-mahāyoginī-tan-tra), đọc thần chú của các vị đó hàng vạn lần. Ông vâng lời, hành hương và sau khi trở về gặp lại Thánh Thiên, ông được chỉ cách sắc thuốc. Sau 12 năm thì thuốc sắc xong, quả nhiên U-đi-li-pa bay được. Người đời gọi ông là “Du-già sư biết bay”. Bài thánh ca của ông như sau:
Chỉ điên mới theo đuổi,
dòng tư tưởng lao xao.
Bỏ đi thói quen đó,
Nghiệp sẽ dứt theo liền.
Ðừng rong ruổi nơi đâu,
tâm tự thấy điểm giữa.
Cố tìm nơi đâu khác,
chỉ phí hoài công thôi.
(Xem tên của 24 Thánh địa dưới Jô-gi-pa).