寺院三門 ( 寺tự 院viện 三tam 門môn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (名數)見三門條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 名danh 數số ) 見kiến 三tam 門môn 條điều 。