須炎摩 ( 須tu 炎diễm 摩ma )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)天名。見須夜摩條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 天thiên 名danh 。 見kiến 須tu 夜dạ 摩ma 條điều 。