須陀般那 ( 須tu 陀đà 般bát 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見須陀洹條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 條điều 。