須菩提品 ( 須Tu 菩Bồ 提Đề 品phẩm )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)摩訶般若鈔經之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 摩Ma 訶Ha 般Bát 若Nhã 。 鈔sao 經kinh 之chi 異dị 名danh 。