竺曇無蘭 ( 竺trúc 曇đàm 無vô 蘭lan )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)姓竺,名曇無蘭。見曇無蘭條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 姓tánh 竺trúc , 名danh 曇đàm 無vô 蘭lan 。 見kiến 曇đàm 無vô 蘭lan 條điều 。