住持三寶 ( 住trụ 持trì 三Tam 寶Bảo )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)六種三寶之一,久住於世保持佛法之三寶也。木佛畫像,住持之佛寶也;住持三藏經典之法寶也;剃髮染衣之比丘僧,住持之僧寶也。見義林章六本。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 六lục 種chủng 三Tam 寶Bảo 之chi 一nhất 久cửu 住trụ 於ư 世thế 。 保bảo 持trì 佛Phật 法Pháp 之chi 三Tam 寶Bảo 也dã 。 木mộc 佛Phật 畫họa 像tượng , 住trụ 持trì 之chi 佛Phật 寶bảo 也dã ; 住trụ 持trì 三Tam 藏Tạng 經Kinh 典điển 之chi 法Pháp 寶bảo 也dã ; 剃thế 髮phát 染nhiễm 衣y 之chi 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 住trụ 持trì 之chi 僧Tăng 寶bảo 也dã 。 見kiến 義nghĩa 林lâm 章chương 六lục 本bổn 。