Trí Bảo

Từ Điển Đạo Uyển

智寶; ?-1190
Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông đời thứ 10. Sư nối pháp Thiền sư Ðạo Huệ.
Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là cậu ruột của Tô Hiến Thành, vị đại công thần đời vua Lí Anh Tông. Sư ban đầu xuất gia tu khổ hạnh, sau lại chuyên tạo phúc bằng cách sửa đường, cất chùa, xây tháp.
Một hôm, Sư gặp một vị tăng, vị này hỏi: “Sinh từ đâu lại, tử đi về đâu!” Sư suy nghĩ, vị này bảo: “Trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm.” Sư cũng không đáp được, tăng quát: “Chùa tốt mà không có Phật” và bỏ đi. Sư tự than: “Ta tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa hiểu được yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến chín, mười thước mà không có nước vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có chí gì?” Nghe Thiền sư Ðạo Huệ giáo hoá tại Tiên Du, Sư liền đến yết kiến.
Gặp Ðạo Huệ, Sư hỏi: “Sinh từ đâu lại, tử đi về đâu?” Ðạo Huệ bảo: “Sinh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu?” Sư hỏi: “Thế ấy chẳng rơi vào chỗ không sao?” Ðạo Huệ bảo: “Chân tính diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sinh tử.” Nhân câu này, Sư ngộ yếu chỉ, nói: “Chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu.” Ðạo Huệ hỏi: “Ngươi thấy cái gì?” Sư thưa: “Biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người?” rồi từ tạ thầy trở về núi.
Từ đây, Sư nói năng ngang dọc tự do tự tại, tuỳ duyên giáo hoá học nhân.
Ngày 14 tháng 4, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuỵ năm thứ 5 đời vua Lí Anh Tông, Sư có chút bệnh rồi viên tịch.