Trà đạo

Từ Điển Đạo Uyển

茶道; J: chadō;
Một trong những đạo tu tập tại Nhật với những nghệ thuật, lễ nghi rất đặc sắc. Nhưng nghệ thuật chính của Trà đạo chính là cái làm quên đi những nghi lễ có tính nhị nguyên, không có trà và kĩ thuật uống trà mà chỉ có trà, một tâm thức bất phân. Tâm thức vô phân biệt này chính là mục đích của tất cả các “đạo” như Hoa đạo, Kiếm đạo, Cung đạo.
Sau đây là một bài dạy của Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm có liên quan đến trà. Sư thường hỏi các vị tăng mới đến tham vấn “Uống trà chưa?” Trả lời “Từng đến” hay “Chưa từng đến,” Sư cũng bảo “Uống trà đi!” Viện chủ thấy như vậy nuôi lòng thắc mắc, bèn hỏi Sư vì sao trong hai trường hợp Sư đều bảo “Uống trà đi.” Sư liền quát to: “Viện chủ!” Viện chủ ứng thanh: “Dạ!” Sư bảo: “Uống trà đi!” Viện chủ nhân đây có chút tỉnh ngộ.