尊那經 ( 尊tôn 那na 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,趙宋法賢譯。佛對尊那(Cunda)尊者說七種之布施,七種之發心。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 趙triệu 宋tống 法pháp 賢hiền 譯dịch 。 佛Phật 對đối 尊tôn 那na ( Cunda ) 尊Tôn 者Giả 說thuyết 七thất 種chủng 之chi 布bố 施thí 七thất 種chủng 之chi 發phát 心tâm 。