Tối Vô Tỉ Kinh

Từ Điển Đạo Uyển

最無比經; C: zuì wúbĭ jīng; J: sai muhi kyō;
Huyền Trang dịch năm 649 tại Từ Ân tự, gồm 1 quyển. Nội dung kinh Đức Phật giảng giải công đức của tam quy, ngũ giới, và cụ túc giới cho A-nan-đà. Tên đầy đủ là Phật thuyết tối vô tỉ kinh (佛説最無比經).