淨玻璃鏡 ( 淨tịnh 玻pha 璃ly 鏡kính )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)所謂業鏡是也。在閻魔廳罪人一生惡業之事實悉現前令當人見之。此淨玻璃鏡之名,出於偽造之十王經,不足取。謂之業鏡,又稱火珠,以顯現罪業之說,則經論有明據。見業鏡條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 所sở 謂vị 業nghiệp 鏡kính 是thị 也dã 。 在tại 閻diêm 魔ma 廳thính 罪tội 人nhân 一nhất 生sanh 惡ác 業nghiệp 之chi 事sự 實thật 悉tất 現hiện 前tiền 令linh 當đương 人nhân 見kiến 之chi 。 此thử 淨tịnh 玻pha 璃ly 鏡kính 之chi 名danh , 出xuất 於ư 偽ngụy 造tạo 之chi 十thập 王vương 經kinh , 不bất 足túc 取thủ 。 謂vị 之chi 業nghiệp 鏡kính , 又hựu 稱xưng 火hỏa 珠châu , 以dĩ 顯hiển 現hiện 罪tội 業nghiệp 之chi 說thuyết , 則tắc 經kinh 論luận 有hữu 明minh 據cứ 。 見kiến 業nghiệp 鏡kính 條điều 。