淨名居士 ( 淨tịnh 名danh 居cư 士sĩ )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)新作毘摩羅詰,譯曰無垢。舊稱維摩詰,翻為淨名。見維摩條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 新tân 作tác 毘tỳ 摩ma 羅la 詰cật , 譯dịch 曰viết 無vô 垢cấu 。 舊cựu 稱xưng 維Duy 摩Ma 詰Cật 。 翻phiên 為vi 淨tịnh 名danh 。 見kiến 維duy 摩ma 條điều 。