Tì-Lô-Xá-Na Phật

Từ Điển Đạo Uyển

毘盧舎那佛; C: pílúshènà fó; J: biroshana-butsu; S: vairocana buddha.
Còn viết Tì-lô-giá-na. Vairocana có nghĩa là “chiếu khắp”, tiếng Ấn Độ chỉ cho mặt trời. Đức Phật nầy có trí huệ thấm nhuần khắp mọi nơi, là biểu tượng chính của Hoa Nghiêm tông.