Tì-Da-Khư-Lê-Na

Từ Điển Đạo Uyển

毘耶佉梨那; C: píyéqūlínà; J: biyakyo-rina;
Phiên âm chữ vyākaraṇa trong tiếng Phạn, có nghĩa là sự báo trước tương lai sẽ thành Phật do Đức Phật bảo cho đệ tử, thường dịch là Thụ kí (授 [受] 記). Là một trong 12 thể loại truyền thống của kinh văn Phật giáo.