Thuỵ Nham Sư Ngạn

Từ Điển Đạo Uyển

瑞巖師彥; C: ruìyán shīyàn; J: zuigan shigen; tk. 9;
Thiền sư Trung Quốc, môn đệ của Thiền sư Nham Ðầu Toàn Hoát.
Sư họ Hứa, quê ở Mân Việt, xuất gia từ nhỏ. Sư đến tham vấn Nham Ðầu, hỏi: “Thế nào là lí bản thường?” Nham Ðầu đáp: “Ðộng.” Sư thưa: “Khi động thế nào?” Nham Ðầu đáp: “Chẳng phải lí bản thường.” Sư trầm ngâm dây lâu. Nham Ðầu bảo: “Chấp nhận tức chưa khỏi căn trần, chẳng chấp nhận tức hằng chìm sinh tử.” Nghe câu này, Sư lĩnh hội.
Sư đến Ðan Khưu, suốt ngày ngồi trên bàn đá làm như kẻ ngu, hàng ngày tự gọi: “Ông chủ!” Rồi tự đáp: “Dạ.” Lại nói: “Tỉnh táo nhé!” Tự đáp: “Dạ.” Lại nói: “Mai kia mốt nọ đừng để người gạt!” Rồi tự đáp: “Dạ, dạ” (Vô môn quan, công án 12).
Một hôm, có bà lão đến lễ Sư. Sư bảo: “Bà về mau cứu mấy ngàn sinh mệnh.” Bà lão về đến nhà, thấy con dâu xách một giỏ ốc từ ngoài đồng mang về. Bà liền đem xuống hồ thả hết.
Không biết Sư tịch ở đâu, lúc nào.