Thượng Toạ

Từ Điển Đạo Uyển

上座; C: shàngzuò; J: jōza; S: sthavira; P: the-ra;
I. Chỉ một người cao tuổi đã đạt bốn tiêu chuẩn sau: 1. Ðức hạnh cao; 2. Nắm vững tất cả giáo lí căn bản của Phật pháp; 3. Nắm vững các phép Thiền định; 4. Người đã diệt Ô nhiễm (s: āśrava), Phiền não (s: kleśa) và đạt Giải thoát (s: vimokṣa).
Danh hiệu Thượng toạ được dùng sau này không hẳn là theo tất cả các tiêu chuẩn trên, thường chỉ để dùng cho các Tỉ-khâu có danh tiếng, cao tuổi hạ (Hoà thượng).
II. Trong Thiền tông, là danh hiệu kính cẩn để gọi thầy của mình;
III. Chỉ cho Thượng toạ bộ.