守寺比丘 ( 守thủ 寺tự 比Bỉ 丘Khâu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)釋氏要覽下曰:「善見律云:佛使一比丘食時守寺,即今一寺有直日看堂者是也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 釋Thích 氏thị 要yếu 覽lãm 下hạ 曰viết : 「 善thiện 見kiến 律luật 云vân : 佛Phật 使sử 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 食thực 時thời 守thủ 寺tự , 即tức 今kim 一nhất 寺tự 有hữu 直trực 日nhật 看khán 堂đường 者giả 是thị 也dã 。 」 。