首盧迦 ( 首thủ 盧lô 迦ca )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)見首盧項。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 見kiến 首thủ 盧lô 項hạng 。