[金*本]刺迦羅 ( [金*本] 刺thứ 迦ca 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Prakalā,譯曰章。義林章一本曰:「梵云鉢刺迦羅,此云章也。章即章段,一章一段以明諸義。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Prakalā , 譯dịch 曰viết 章chương 。 義nghĩa 林lâm 章chương 一nhất 本bổn 曰viết : 「 梵Phạm 云vân 鉢bát 刺thứ 迦ca 羅la , 此thử 云vân 章chương 也dã 。 章chương 即tức 章chương 段đoạn , 一nhất 章chương 一nhất 段đoạn 以dĩ 明minh 諸chư 義nghĩa 。 」 。