寸絲不挂 ( 寸thốn 絲ti 不bất 挂quải )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)傳燈錄曰:「南泉和尚問陸亘曰:大夫十二時中作麼生?陸云寸絲不挂。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 傳truyền 燈đăng 錄lục 曰viết : 「 南nam 泉tuyền 和hòa 尚thượng 問vấn 陸lục 亘tuyên 曰viết : 大đại 夫phu 十thập 二nhị 時thời 中trung 作tác 麼ma 生sanh ? 陸lục 云vân 寸thốn 絲ti 不bất 挂quải 。 」 。