Thiện Hội

Từ Điển Đạo Uyển

善會
1. Thiền sư Trung Quốc, Giáp Sơn Thiện Hội
2. ?-900; Thiền sư Việt Nam, thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông đời thứ hai. Sư đắc pháp nơi Thiền sư Cảm Thành và sau truyền lại cho đệ tử là Vân Phong.
Sư quê ở Dữ Lãnh, xuất gia từ nhỏ và có hiệu là Tổ Phong. Lớn lên, Sư vân du đây đó tham học, sau lại đến chùa Kiến Sơ thụ giáo nơi Thiền sư Cảm Thành. Ở đây, Sư hầu hạ thầy hết lòng suốt mười năm.
Một hôm, Sư vào thất hỏi: “Trong kinh có nói: Ðức Thích-ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay Thầy dạy rằng: Tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho.” Cảm Thành hỏi: “Trong kinh người nào thuyết pháp?” Sư thưa: “Ðâu không phải là Phật thuyết ư?” Cảm Thành bảo: “Nếu là Phật thuyết, tại sao kinh Văn-thù lại nói: ›Ta trụ ở đời 49 năm, chưa từng nói một chữ dạy người.‹ Cổ đức nói: ›Người tìm nơi văn, chấp nơi chứng càng thêm trệ; khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo; chấp tâm cầu Phật là ma.‹” Sư hỏi: “Như thế, tâm ấy cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật?” Cảm Thành bảo: “Xưa có người đến hỏi Mã Tổ: ›Tâm tức là Phật, tâm nào là Phật?‹ Tổ bảo: ›Ông nghi cái nào không phải là Phật chỉ xem?‹ Người kia không đáp được, Tổ dạy: ›Ðạt thì khắp tất cả cảnh đều là Phật, chẳng ngộ thì trái xa.‹ Chỉ câu nói nay, ngươi lại hội chăng?” Ngay đây, Sư thưa: “Nay con hội rồi.” Cảm Thành hỏi: “Ngươi hội thế nào?” Sư thưa: “Khắp mọi chỗ không đâu chẳng phải tâm Phật.” và quì xuống lễ bái. Cảm Thành bảo: “Thế là ngươi hiểu đúng rồi!” Nhân đây, Cảm Thành ban hiệu cho Sư là Thiện Hội.
Sau, Sư trụ trì hoằng hoá tại chùa Ðịnh Thiền ở làng Siêu Loại và tịch tại đây năm thứ 3 niên hiệu Quang Hoá đời Ðường.