Thích-Ca Mâu-Ni

Từ Điển Đạo Uyển

釋迦牟尼; S: śākyamuni; P: sakkamuni; dịch nghĩa là “Trí giả trầm lặng của dòng Thích-ca” (Mâu-ni);
Một tên khác của Tất-đạt-đa Cồ-đàm (s: siddhārtha gautama) là người sáng lập Phật giáo. Tất-đạt-đa mang tên này sau khi Ngài từ bỏ các vị thầy và tự mình tìm đường giải thoát. Danh hiệu “Thích-ca Mâu-ni” thường được dùng để chỉ vị Phật lịch sử đã từng sống trên trái đất này, nhằm phân biệt với các vị Phật khác.


H 64: Thích-ca Mâu-ni, Trí giả trầm lặng của dòng Thích-ca