thích ca kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(釋迦經) Đối lại: Lô xá na kinh. Chỉ cho giáo pháp do đức Phật Thích ca nói ra, tức giáo pháp phương tiện thích ứng với căn cơ của chúng sinh mà thuyết giảng, như kinh Pháp hoa, kinh Niết bàn… Đây là 1 trong 2 giáo do Pháp sư Mẫn đời Đường phán lập.