thị tâm thị phật

Phật Quang Đại Từ Điển

(是心是佛) Tâm này là Phật. Nghĩa là tâm của chúng sinh chính là tâm của chư Phật. Nếu tâm mê thì không có Phật, nhưng đi tìm cầu Phật ở ngoài tâm mê này thì cũng không có Phật nào khác. Như lúc chúng ta quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của chư Phật, thì ngay lúc đó tâm hiển hiện chính là tâm của chư Phật. Kinh Quán vô lượng thọ nói rằng khi tâm tưởng Phật thì tâm này chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp