尸羅清淨 ( 尸thi 羅la 清thanh 淨tịnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)止觀四曰:「尸羅清淨三昧現前。」見尸羅不清淨條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 止Chỉ 觀Quán 四tứ 曰viết : 「 尸thi 羅la 清Thanh 淨Tịnh 三Tam 昧Muội 現hiện 前tiền 。 」 見kiến 尸thi 羅la 不bất 清thanh 淨tịnh 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email