尸羅跛陀羅 ( 尸thi 羅la 跛bả 陀đà 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Śilabhadra,譯曰戒賢。論師名。見戒賢條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Śilabhadra , 譯dịch 曰viết 戒giới 賢hiền 。 論luận 師sư 名danh 。 見kiến 戒giới 賢hiền 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email