thị chúng

Phật Quang Đại Từ Điển

(示衆) Cũng gọi Thùy ngữ, Thùy thị. Thiền sư khai thị(mở bày)tông yếu cho đại chúng. Phẩm Định tuệ trong Lục tổ đàn kinh (Đại 48, 352 hạ) ghi: Sư thị chúng rằng: Này thiện tri thức! Pháp môn của ta lấy định tuệ làm gốc. Trong các kinh lục của Thiền tông thì Lục tổ đàn kinh là bộ kinh đầu tiên dùng từ ngữ Thị chúng.