thế tôn chỉ địa

Phật Quang Đại Từ Điển

(世尊指地) Tên công án trong Thiền tông. Thế tôn chỉ đất. Nội dung công án này thuật lại việc đức Thế tôn chỉ đất bảo đại chúng chỗ ấy có thể xây dựng chùa Phật. Thung dung lục tắc 4 (Đại 48, 230 thượng) nói: Có lần đức Thế tôn đang đi cùng đại chúng, Ngài đưa tay chỉ xuống đất, bảo: Chỗ này nên dựng chùa Phật, Trời đế thích cắm một cọng cỏtrên mặtđất, nói: Xây chùa Phật xong rồi. Đức Thế tôn mỉm cười. Chương Thế tôn trong Ngũ đăng hội nguyên (Vạn tục 138, 3 thượng) ghi: Khi còn ở địa vị tu nhân, đức Thế tôn từng trải tóc trên chỗ bùn lầy, dâng hoa cúng dường Phật Nhiên đăng, Phật Nhiên đăng thấy chỗ trải tóc bèn ngăn đại chúng lại và chỉ xuống đất, bảo: Chỗ này nên xây dựng một ngôi chùa. Lúc đó, trong chúng có một Trưởng giả tên là Hiền vu cắm cây cọc xuống chỗ ấy, nói: Xây chùa xong rồi. Bấy giờ, chư thiên rải hoa.