thể tín

Phật Quang Đại Từ Điển

(體信) Thông hiểu tâm người có khả năng tin sâu.Phẩm Tín giải trong kinh Pháp hoa (Đại 9, 17 thượng) nói: Thể tín tướng tâm, ra vào không khó. Chỉ cho thực thể, tức thực chất của sự vật là Thể;thể không biến đổi gọi là Tính, cho nên thể tức là tính, thể tính của Phật và của chúng sinh là đồng nhất không sai khác. Luận Câu xá quyển 13 (Đại 29, 71 thượng) nói: Thể tính là thiện, giống như thuốc hay.