thệ thủy

Phật Quang Đại Từ Điển

(誓水) Cũng gọi Kim cương thủy (Phạm: Vajrodaka), Kim cương thệ thủy. Chỉ cho thứ nước thơm mà hành giả Mật giáo uống lúc quán đính thụ giới Tam ma da, tiêu biểu cho thệ nguyện không lui sụt tâmbồ đề. Đại nhật kinh sớ quyển 5 (Đại 39, 630 thượng) nói: Lại điều chế nước thơm bằng cácchấtliệu uất kim, long não, chiên đàn… rồi đựng vào chiếc bình riêng, cũng gia trì chân ngôn vào, sau đó trao cho hành giả uống chút ít, đó gọi là Kim cương thủy. Nhờ bí mật gia trì nên trọng chướng địa ngục đều bị trừ diệt, trong ngoài đều thanh tịnh, xứng đáng là pháp khí. A xà lê nói: Đây chính là Thệ thủy, cũng là thuận theo thế đế, giống như pháp minh thệ(thề ước), tức là dạy hành giả phải uống nước thơm này và tự thệ với tâm mình ở trước tất cả thánh chúng, cốt cho họ không chuyển lui đại bồ đề nguyện. Khi cử hành Quán đính theo Thất nhật tác đàn pháp(phép lập đàn trong 7 ngày), thì vào ngày thứ 6 hoặc ngày thứ 7 trao giới Tam ma da và uống nước thơm này. Hiện nay phần nhiều cử hành trong một ngày, ban ngày trao giới Tam ma da, ban đêm cử hành Quán đính. Tức khi trao giới xong, vị A xà lê đưa cây tăm cho đệ tử để thử xem xét tài đức, sau đó thì cho uống nước này. Ngoài ra, nước quán đính đựng trong 5 chiếc bình là nước trí biểu trưng cho bản thệ của chư Phật nên cũng gọi là Thệ thủy.