thế tăng

Phật Quang Đại Từ Điển

(替僧) Làm tăng thay thế cho Vua, Thái tử. Cứ theo văn bia chùa Thừa ân do Trương cư chính dựng, mỗi khi có Hoàng thái tử, các vua ra đời thì độ cho một đứa bé làm tăng thay thế, gọi là Thế tăng. Thế tăng của vua Thần tông tên là Chí thiện, trụ ở chùa Long tuyền. Bức tranh Thế độ ở đời Đường (Đôn Hoàng)