thể không quán

Phật Quang Đại Từ Điển

(體空觀) Gọi đủ: Thể sắc nhập không quán, Thể giả nhập không quán, Thể pháp nhập không quán, Thể pháp quán. Đối lại: Tích không quán. Quán xét các pháp do nhân duyên sinh đương thể tức không. Tam luận huyền nghĩa (Đại 45, 4 thượng) nói: Tiểu thừa chia chẻ các pháp để rõ tính không, còn Đại thừa thì thấy các pháp tính vốn không tịch. Tông Thiên thai cho rằng Thể không quán này là pháp quán Không của bồ tát Thông giáo, còn Tích không quán là pháp quán của bồ tát Tạng giáo. Nếu so sánh Thể không quán với Tích không quán thì cả 2 đều là pháp quán từ Giả vào Không, cùng phá trừ Kiến hoặc và Tư hoặc trong 3 cõi. Nhưng pháp quán này có xảo(khéo) và chuyết(vụng) khác nhau, Thể không quán là xảo đạc quán, còn Tích không quán là chuyếtđạcquán.