thể không giáo

Phật Quang Đại Từ Điển

(體空教) Chỉ cho giáo môn nói rõ về Đương thể tức không. Theo 4 giáo hóa pháp do tông hiên thai thành lập thì Thể không giáo chỉ cho Thông giáo trong 4 giáo. Vì Thông giáo nói rõ giáo chỉ nhân duyên tức không, vô sinh tứ đế… trong 2 thời Phương đẳng và Bát nhã, cho nên gọi Thể không giáo. Như 6 thí dụ trong kinh Kim cương bát nhã, 10 thí dụ trong kinh Duy ma… đều thuộc về giáo pháp Thể không.