thế giới tất đàn

Phật Quang Đại Từ Điển

(世界悉檀) Phương pháp mà đức Phật sử dụng trong việc giáo hóa chúng sinh được chia ra làm 4, gọi là Tứ tất đàn, mà Thế giới tất đàn là một.Tất đàn nghĩa là thành tựu. Tức trước đức Phật tùy thuận phàm tình, dùng các tên giả của thế gian như nhân ngã, dục lạc… để nói các pháp thế gian mà thành tựu Phật đạo cho chúng sinh, gọi là Thế giới tất đàn.