thế gian tướng thường trụ

Phật Quang Đại Từ Điển

(世間相常住) Tướng thế gian hằng thường bất biến, làtừngữ được dùng để biểu thị ý nghĩa Tục đế thường trụ. Phẩm Phương tiện kinh Pháp hoa(Đại 9, 9 trung) nói: Pháp ấy trụ ngôi pháp, Tướng thế gian thường trụ; Nơi đạo tràng đã biết, Đạo sư phương tiện nói. Nghĩa là chân như thường trụ, tướng thế gian cũng thường trụ; tất cả các hiện tượng hữu vi biến hóa đều hàm chứa lí chân như bất biến. Ngoài tướng của các hiện tượng thế gian ra, không có lí bất biến. Đạo lí Tính tướng như như– Sự lí bất nhị này là thuyết tột cùng rốt ráo của Phật giáo Đại thừa. Nhưng nếu chỉ thấy tính thường trụ của tướng thế gian mà không thấy tính vô thường thì đó là cái thấy nông cạn, hẹp hòi của phàm phu; trái lại, chỉ thấy tính vô thường của tướng thế gian mà không biết tính thường trụ thì đó là cái thấy thiên về mặt không của Tiểu thừa. Nếu trong tướng vô thường mà thấy được tính thường trụ, lại trong tính thường trụ mà thấy được tướng vô thường, thì đó là thấythựctướng của Bồ tát. Trong Mật giáo, từ ngữ tương đương với từ ngữ này là Các pháp sinh diệt, thường hằng sinh khởi như thế, nghĩa là tất cả sự chuyển biến như sinh, trụ, dị, diệt; tất cả sự chuyển vận như xuân, hạ, thu, đông đều thuộc sự diệu dụng tự nhiên của pháp tính.