Thế Gian Tĩnh Lự

Từ Điển Đạo Uyển

世間靜慮; C: shìjiān jìnglǜ; J: sekenjōryo;
Thiền định thế gian, một dạng Thiền định ở cấp thấp, trong cõi hữu lậu, giúp cho hành giả giải trừ những phiền não thô trọng (麁重), nhưng không thể chuyển hoá được những chủng tử phiền não nhiễm ô. Phản nghĩa với Vô lậu tĩnh lự (無漏靜慮, theo Du-già luận).