thế gian thực

Phật Quang Đại Từ Điển

(世間食) Đối lại: Xuất thế gian thực. Chỉ cho thức ăn nuôi dưỡng sắc thân. Tức đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực… trong 9 thứ thực.