thế gian ngũ chủng nan đắc bảo

Phật Quang Đại Từ Điển

(世間五種難得寶) Chỉ cho 5 điều quí báu mà thế gian khó có được. Đó là: 1. Gặp Phật ra đời: Pháp thân của chư Phật Thế tôn tuy thường trụ bất diệt, nhưng vì chúng sinh vô minh khó có thể thấy được; nay Phật xuất hiện ở thế gian là muốn khiến chúng sinh thành tựu đại sự nhân duyên. 2. Nghe Phật nói pháp, giảng lại cho người khác nghe: Những chúng sinh đã được thấy Phật nghe pháp, lại tùy căn cơ giảng nói cho người khác nghe, giúp họ ra khỏi sinh tử, thành đạo Vô thượng. 3. Nghe pháp tin hiểu: Chúng sinh đã được nghe Phật pháp, lại sinh khởi lòng tin chân chính, tư duy nghĩa lí rồi nương theo đó mà tu hành. 4. Thực hành đúng như pháp: Chúng sinh tin nhận chính pháp rồi, tư duy về nghĩa lí, lại có khả năng y theo pháp mà tinh tiến tu hành thì sẽ chứng được đạo Bồ đề vô thượng. 5. Luân chuyển giáo hóa, khiến được tin ưa: Chúng sinh giảng diễn chính pháp cho người nghe, khiến họ tin ưa không chỗ nghi ngờ thì giáo pháp sẽ được lưu thông và luân chuyển giáo hóa.