thế gian giải

Phật Quang Đại Từ Điển

(世間解) Phạm: Lokavid. Pàli:Lokavidù. Hán âm: Lộ ca bị. Cũng gọi Tri thế gian. Biết rõ thế gian. Là từ ngữ tôn xưng đức Phật, 1 trong 10 hiệu của Ngài,vì đức Phật biết rõ chúng sinh thế gian và phi chúng sinh thế gian; chẳng nhữngNgài biết rõ nhân của thế gian, diệt của thế gian, mà còn biết rõ đạo xuất thế gian. Luận Đại trí độ quyển 2 (Đại 25, 72 thượng) nói: Lộ ca bị, Lộ ca, Hán dịch là Thế, Bị là Tri, nên gọi là Tri thế gian (…) Tri 2 loại thế gian: Một là Chúng sinh thế gian, hai là Phi chúng sinh thế gian. Vô lượng thọ kinh nghĩa sớ (Đại 37, 101 trung) nói: Thế gian giải là trí giáo hóa người khác; hiểu thế gian gọi là Thế gian giải.