thể diệt

Phật Quang Đại Từ Điển

(體滅) Đối lại: Dụng diệt. Các pháp hữu vi đều do nhân duyên sinh, nên thể của chúng diệt vong trong từng sát na, gọi là Thể diệt. Các tông Thành thực và Duy thức cho rằng thể ấy diệt rồi làm nhân cho pháp kế tiếp sinh, do đó lại sinh sự thể mới và cứ thế tương tục, nối tiếp nhau không dứt, cho nên diệt là chỉ nói theo đương thể của pháp ấy. Nhưng diệt ở đây chẳng phải nghĩa diệt hẳn mà là nói theo quan hệ nhân quả, vì thế không phải tuyệt đối đoạn diệt. Tát bà đa bộ (Thuyết nhất thiết hữu bộ) tuy chủ trương Ba đời thực có, pháp thể hằng có, nhưng bất luận chỉ trong thời gian ngắn hay lâu dài, đều không thừa nhận có sự diệt vong về mặt thể, mà chỉ nói về tác dụng của thể, cho nên chủ trương chỉ có dụng diệt chứ không có thể diệt.